Добре дошли в света на красотата и вълшебството !

„Ние започваме оттам, където другите вече са приключили !”

„Тоест - правим това, което другите не могат , а защо ?”

Ами, защото основателите на създадената през 1989 г. Дружествената фирма на граждани "Фантастик" са първите в Бъл- гария, започнали в по-новото време изра- ботката на изключително красиви, уникал- ни, масивни, дърворезбовани мебели от всички същестуващи класически и модерни стилове .

Инициаторът за създаването на тази фан- тастична фирма - Петър Богомилов Бог- данов (на снимката - заграденият с кръг- чето,  родом от гр.Белово), първият завър- шил с пълно отличие престижния техникум по Механотехника "Крум Велков" - в гр. Пазарджик, след като за дипломна ра- бота заедно със своя  приятел Николай Гугутков сътвори много-операционна  дърводелска машина пренесе прецизните

машиностроителни технологии в мебелната промишленост след като за "развлечение" взе, че също така завърши, и то пак с най-висок успех, пър- вия в България феноменален випуск  "Биотехнолози" - 1989 г., след- ването, по която твърде модерна наука само-финансираше с изработва- нето на стилни мебели, уникални вина, обучение на собствените си кучета пазачи-трюфелотърсачи и .. трюфело-намирателство.

И след като набързо отърва община Белово от комунистическия режим, отклони предложения на германци да ходи и да прави мебели в Германия, като предложи на германците те да дойдат в България и да правят мебели под негово управление, си правеше мебели и си намираше трюфели, живе- еше си свободно, щастливо като неговите праотци, докато властта в Бъл- гария не попадна в ръцете на организирани - против собствения си народ - престъпни групи, с вродени (генетични) бандито-крадливи наклонности.

Та ние - правим това още от 1989 г, когато възникналата, невероятно вече забогатяла с грабежи  властимаща измет, още дори не знаеше що е то час- тна фирма, как се регистрира, що е то търговски закон и т.н .- с основана- та тогава от нас – една от първите частни фирми в България  Дружествена фирма на граждани Фантастик”,  чието регистриране от нейния осно- вател стана поредния негов учебник-ръководство за стари и млади - нововъзникващи съдии, магистрати и адвокати, които по времето на кому- нистическия режим и два реда търговско право не бяха учили .

Едни от първите ни "мебелни" клиенти  още през 1990 г. бяха едни от най-престижните хотели в България – хотел „Рила” и хотел „Са -моков” в курортен комплекс Боровец .

Тогавашните френски управители на хотел „Рила”  бяха смаяни и впечатлени, че в "изостаналата уж" България вече се произвеждат такива прекрасни мебели (предлагани в  "съпровод" с така ценените от францу- зите трюфели), и освен за хотелите, то си купуваха значителни количест- ва и за тях лично - за обзавеждането на  къщите и вилите им  във Франция

   
Така, че първите винаги са най-добрите ! Оригиналът, по- ради уникалността си винаги е по-добър от копието !

Все още е "трудничко" на другите захванали се след нас с този благоро- ден бизнес  да копират и изработват "сътворените" от нас с прецизността на машиностроителите модели, заради изключителната им сложност, изис- кваща съвършена точност на изработка, суровини и материали с отлично качество, всичко което ги прави и предпочитани, заради невероятната им здравина и практическа вечност .

За нас това не е просто професия и бизнес, а е наше призвание, талант и дадена от бога дарба, която върви да пропадне, поради също така даде- ните от бога и Право-Защитни - Анти-Властимащи дарби  и биотехногични такива, нуждата от чиято необходимост в последно време като, че ли е по-голяма, отколкото нуждата от чудесни мебели . 

Но нека Вие, нашите клиенти-сънародници, чрез Вашите поръчки или отказ от такива, решите кои дарби да пропаднат и кои да се оползотворяват в днешно време .

Така, че ако търсите най-добрите машиностроителни дър- воделци:) или най-добрите дърводелци сред биотехноло- зите или сред Човеко-Право-Защитните Уебдизайнери и Компютърни програмисти, чиято творба е и този сайт, то :

 

 Вие сте в точното време, на точното място !

Ние ще сбъднем Вашите мечти, каквито и да са те - ме- белни, биотехнологични, уебдизайнерски, програмистки,  правозащитни, политически !

   

Както казваше един мъдър антибандит :"Правото" е вредно за твоя жи- вот, тъй като често е "Криво",  а Целите на Правото и на Политиката се постигат много по-лесно със средствата на биотехнологиите - генетично- то инженерство.

За какво толкова народни пари се потрошиха за нашето скъпо и прескъпо биотехнологично обучение?  Ние не избягахме по чужди земи и стра- ни. Останахме на стража в Нашата Родина. Тук сме си - на разполо- жение на българския народ с нашите уникални знания и умения .

Та, ако едни или други власт-имащи не Ви харесват и показват ге- нетично вродени крадливи  отклонения, поради, което нямате пари да си купите нашите мебели, то ние правозащитните - биотехнолози сме насреща !

 

Правителства с отклонения - сваляме всякакви ! Дупетати и "мъни- стри" - поправяме с намаления , на промоция . Тази биотехноло- гия трябва да се развие най-сетне и в България. Там, където е развита - министри и депутати са поправяни успешно, крадат по-малко и хората имат пари за нашите мебели .

 

Дайте Вашата заявка, морална и материална подкрепа  на модерния и свръх-научния Съюз на Анти-Бандитските Сили и това е !

 

В нашите модерни времена на генетично програмиране и поправяне на увредените части от човешкия геном, това не е въпрос на една или друга политика, а елементарен въпрос в сферата на молекуляр- ната биотехнология, който може да бъде решаван успешно дори дистанционно.

Изработка : Създателият на "Фантастик" . © 2007. Всички права запазени . Към върха на страницата

обучение на кучета обучение на куче